چهارمین همایش ملی معادن روباز  نمایش جزئیات
همایش نقش معدن در اقتصاد و توسعه کشور(بانگاه به معدن و زنجیره تولید)