برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی "خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری"
تاریخ ثبت: 1399/03/21
برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی "خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری"مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون

این مرگز در نظر دارد دوره آموزشی زیر را بصورت الکترونیکی برگزار نماید

دیدگاه کاربران
اخبار مرتبط